Kie­dy nie uży­wa­my nasze­go sprzę­tu video, poży­cza­my go. Wyna­jem sprzę­tu video pozwa­la nam jesz­cze lepiej roz­wi­jać naszą bazę sprzę­to­wą.


Wypożyczanie obiektywów

Aparat

 • Canon 60D body (sen­sor ASP-C)
 • Pana­so­nic Lumix LX100 z obiek­ty­wem Leica 24–70mm f/1.8 (sen­sor MFT)
 • Sony A6300 body (sen­sor ASP-C)

Karty pamięci

 • 2x SDXC Trans­cend 128gb Class 10 UHS-I U3 60/90 mb/s
 • SDXC San­disk Extre­me 64gb Class 10 45 mb/s
 • SDHC San­disk Extre­me 16gb Class 10 30 mb/s (2 szt.)

Obiektywy

 • obiek­tyw Samy­ang 8mm f/3.5 fisheye (video) do Cano­na
 • obiek­tyw Sig­ma EX 30mm f/1.4 + filtr CPL do Cano­na
 • obiek­tyw Sig­ma EX 10–20mm f/3.5 + filtr CPL do Cano­na
 • obiek­tyw Canon 18–135mm f/3.5–5.6 do Cano­na
 • obiek­tyw Sony 15–55mm f/3.5–5.6 do Sony
 • adap­ter obiek­ty­wów Canon EF-S na body Sony z detek­cją auto­fo­ku­sa

Oświetlenie

 • Soft­box + żarów­ka 85W + sta­tyw oświe­tle­nio­wy – (2 zesta­wy)
 • świa­tło naka­me­ro­we LED CN-160 (bez bate­rii 6xAA)
 • świa­tło ring light LED F&v R-300 (bate­ria Sony NP-F750 w zesta­wie)
 • świa­tło Apun­tu­re 672 LED, CRI95 (2 bate­rie Sony NP-F970, fil­try i uchwyt w zesta­wie)
 • świa­tło Youn­guo Ice light LED, CRI95, regu­la­cja RGB (1 bate­ria Sony NP-F w zesta­wie)

Dźwięk

 • mikro­fon Rode Vide­oMic Pro (bate­ria 9V)
 • mikro­por­ty bez­prze­do­wo­we Sen­n­he­iser EW 112 G2 z mikro­fo­nem kra­wa­to­wym (4 bate­rie AA)
 • reje­stra­tor dźwię­ku Zoom H4n (2 bate­rie AA)
 • reje­stra­tor dźwię­ku Zoom H1 + mikro­fon kra­wa­to­wy Audio-Tech­ni­ca ATR3350 (1 bate­ria AA, 1 bate­ria LR44)

Sprzęt filmowy

 • sta­tyw Slik 330dx bez gło­wi­cy
 • sta­tyw podróż­ny chiń­ski meta­lo­wy
 • gło­wi­ca video Man­frot­to MN701 (w zesta­wie płyt­ka 501)
 • gło­wi­ca video Man­frot­to MVH500AH (w zesta­wie płyt­ka 501 long)
 • sys­tem Cokin z moco­wa­niem do obiek­ty­wu + 3 fitry ND połów­ko­we Hi-tec 0.3, 0.6, 0.9 + osło­na prze­ciw­sło­necz­na
 • kran prze­no­śny Tra­vel Jib – zasięg 2 metry
 • mini-jaz­da i sli­der Kame­rar Sli­der Dol­ly z gło­wi­cą kulo­wą
 • ste­di­cam Xcam Sabre car­bon fibre (udźwig do 3kg) z adap­te­rem Man­frot­to 501
 • sta­bi­li­za­tor Pilot­fly H2 – gim­bal jed­no­ręcz­ny

 1. Przy wypo­ży­cze­niu sprzę­tu wyma­ga­my zwrot­nej kau­cji o war­to­ści sprzę­tu. Przy zwro­cie nie­usz­ko­dzo­ne­go sprzę­tu kau­cja jest nie­zwłocz­nie zwra­ca­na w 100%. Kau­cja może być wpła­co­na gotów­ką lub prze­le­wem (wte­dy pro­si­my o potwier­dze­nie prze­le­wu).
 2. W przy­pad­ku zwro­tu zabru­dzo­ne­go, mody­fi­ko­wa­ne­go lub uszko­dzo­ne­go sprzę­tu zamra­ża­my kau­cję, po czym zgła­sza­my się do ser­wi­su z proś­bą o wyce­nę napra­wy. Koszt napra­wy lub czysz­cze­nia sprzę­tu jest odej­mo­wa­ny od wpła­co­nej kau­cji.
 3. Ofe­ru­je­my trzy prze­dzia­ły cza­so­we wypo­ży­cze­nia: 1–3 dni, 7 dni oraz powy­żej 7 dni (wte­dy ceny nego­cjo­wa­ne są indy­wi­du­al­nie).
 4. O dokład­ne ceny wynaj­mu zapy­taj w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym. Szcze­gó­ło­wy for­mu­larz zamó­wie­nia w budo­wie.
 5. Wysta­wia­my fak­tu­ry na kwo­tę wypo­ży­cze­nia sprzę­tu.
 6. Przed­sta­wio­na ofer­ta ceno­wa ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art.66 par.1 Kodek­su Cywil­ne­go.

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Tele­fon (wyma­ga­ne)

Data wypo­ży­cze­nia (wyma­ga­ne)
od do

Dodat­ko­we info


 

Sha­re