Cią­gle ulep­sza­my i roz­wi­ja­my nasz sprzęt video. Wideo Ful­lHD nagry­wa­my za pomo­cą apa­ra­tów Canon 60d i 5d (roz­sze­rzo­ny­mi przez Magic Lan­tern) z zesta­wem jasnych obiek­ty­wów od rybie­go oka do tele.

techniki video

Jako oświe­tle­nia uży­wa­my naj­czę­ściej świa­tła natu­ral­ne­go (zasta­ne­go) z blen­dą i wzmoc­nio­ne­go świa­tłem LED. Sta­tycz­nie uży­wa­my też świa­teł stu­dyj­nych, blend, soft­bo­xów – w razie potrze­by rów­nież z aku­mu­la­to­rem w tere­nie.

Nagrania studyjne

Dys­po­nu­je­my blue-scre­enem, tła­mi foto­gra­ficz­ny­mi na prze­no­śnym ste­la­żu oraz zesta­wem mikro­fo­nów i rekor­de­rów do nagrań audio dosko­na­łej jako­ści. Może­my oświe­tlić całą postać, pod­ło­żyć dowol­ne tło (rów­nież ani­mo­wa­ne) i nagrać dźwięk w stu­dyj­nej jako­ści.

Wykłady, konferencje

Wykła­dy nagry­wa­my z min. 2 kamer, aby były cie­ka­we dla widza. Dźwięk pod­pi­na­my bez­prze­wo­do­wo na mów­cy, dzię­ki cze­mu sły­chać go czy­sto i bez pogło­su sali.

Promo video, relacje, dokumentacja

Twój film będzie ina­czej odbie­ra­ny, kie­dy będzie zawie­rał fil­mo­we uję­cia, prze­su­wa­ją­cą się kame­rę, nie­ty­po­we per­spek­ty­wy. Do dys­po­zy­cji mamy licz­ne tech­ni­ki video dostęp­ne tyl­ko przy uży­ciu sprzę­tu fil­mo­we­go:

  • sta­bi­li­za­cję obra­zu (Gini rig, Fig rig, ste­ady­cam),
  • fol­low focus
  • sli­der i mini-jaz­dę
  • mini-kran kame­ro­wy

Wszystkie dodatki

Na życze­nie mamy dostęp do dodat­ko­wych spe­cja­li­stów i sprzę­tu. Jeśli potrze­bu­jesz zro­bić make-up, zatrud­nić sta­ty­stów czy wypo­ży­czyć dodat­ko­wy sprzęt – daj znać. Mamy te kon­tak­ty.

Nasz sprzęt ofe­ru­je­my rów­nież na wyna­jem.