Warsz­ta­ty eks­pre­sji aktor­skiej z akto­rem teatral­nym Janem Grze­sia­kiem. Jego nie­ty­po­we meto­dy i prze­śmiew­cze podej­ście są zna­ne w całym kra­ju. Pro­mo­cyj­ny film krę­co­no w pięk­nych rejo­nach Kudo­wy-Zdro­ju.