Stwo­rzy­łem peł­ną obsłu­gę video do tygo­dnio­we­go festi­wa­lu roz­wo­ju oso­bi­ste­go, któ­ry odbył się w Kosza­li­nie w 2014 roku. Fil­mo­wa­łem cały event, robiąc rela­cję oraz doku­men­tu­jąc poszcze­gól­ne warsz­ta­ty – te mate­ria­ły dostęp­ne są tyl­ko dla klien­ta. Oto spot rekla­mo­wy do kin, któ­ry rekla­mo­wał akcję w Mul­ti­ki­nach w całej Pol­sce.

Całość powsta­ła z mate­ria­łów nakrę­co­nych prze­ze mnie oraz z kupio­nych stock foota­ge. Napi­sy 3D przy uży­ciu Ele­ment 3D w After Effects.