Kolej­ny klip Sugha­ra, tym razem wyświe­tla­ny na kana­le pre­sti­żo­wej wytwór­ni Asfalt Records. Kil­ka ujęć stu­dyj­nych, spo­ro w natu­rze. Pierw­sza pró­ba z uję­cia­mi z auta – mono­pod + gim­bal + chwyt­ne sto­py 🙂