To była faj­na przy­go­da. Mie­li­śmy ok 4 godzin na nagra­nie wszyst­kie­go razem z roz­ło­że­niem sprzę­tu, 2 apa­ra­ty poszły w ruch, kran, jaz­da, maszy­ny do dymu, świa­tła! I sta­ło się:)