Wystą­pie­nia publicz­ne to elek­try­zu­ją­ca i pasjo­nu­ją­ca umie­jęt­ność. Jest sumą wie­lu róż­nych skła­do­wych – począw­szy od mowy cia­ła, przez umie­jęt­ność uło­że­nia prze­ka­zu, po budo­wa­nie rela­cji z gru­pą i zarzą­dza­nia wła­sny­mi emo­cja­mi oraz czę­sto poja­wia­ją­cą się tre­mą. Fil­mo­wa­nie warsz­ta­tów Rafa­ła Dani­lu­ka było dobrą zaba­wą i oka­zją do fil­mo­wa­nia licz­nych sta­nów emo­cjo­nal­nych uczest­ni­ków warsz­ta­tów.