Blue Dra­gon to mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma pro­du­ku­ją­ca skład­ni­ki do kuch­ni azja­tyc­kiej. Współ­pra­co­wa­li­śmy przy stwo­rze­niu 4 prze­pi­sów kuli­nar­nych na potrze­by social media. Miej­scem dzia­łań było stu­dio kuchen­ne w sie­dzi­bie głów­nej klien­ta. Pro­jekt będzie kon­ty­nu­owa­ny.