Film pro­mu­ją­cy mar­kę odzie­żo­wą Pit­bull West Coast z oka­zji tur­nie­ju mixed mar­tial arts KSW odby­wa­ją­ce­go się na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie.

Nie­któ­re uję­cia zosta­ły nagra­ne przy uży­ciu gim­ba­la, co daje wra­że­nie płyn­ne­go ruchu w prze­strze­ni.