Mrs Spor­ty to sieć klu­bów fit­ness dla kobiet. W ramach rocz­nej współ­pra­cy pro­mo­cyj­nej z Mrs Spor­ty na war­szaw­skiej Woli reali­zu­je­my 4 fil­my mie­sięcz­nie. Wśród nich znaj­du­ją się mini-cykle:

  • cykl wywia­dów z tre­ne­ra­mi Mrs Spor­ty
  • pora­dy die­te­tycz­ne
  • ćwi­cze­nie mie­sią­ca
  • ogło­sze­nia i pro­mo­cje, np. dni otwar­te, nowy porad­nik czy pro­gram żywie­nio­wy Vital

W tym mie­sią­cu pozna­je­my m.in. tre­ne­ra per­so­nal­ne­go Danie­la i szcze­gó­ly odno­śnie pro­gra­mu żywie­nio­we­go Vital. Mate­riał zre­ali­zo­wa­no w loka­lu klien­ta na war­szaw­skiej Woli przy uży­ciu 2 kamer, z wła­snym oświe­tle­niem LED i bez­prze­wo­do­wym zapi­sem dźwię­ku.

Har­mo­no­gra­my i stra­te­gię usta­la­my na spo­tka­niach z klien­tem i przez e-mail, ogól­nie na cały rok, a szcze­gó­ło­wo na następ­ny mie­siąc. Mon­taż fil­mów trwa ok. 3 dni, a goto­wy film jest prze­sy­ła­ny do klien­ta dro­gą elek­tro­nicz­ną. Mrs Spor­ty Wola ma dobry con­tent video na FB do udo­stęp­nie­nia raz w tygo­dniu. Face­bo­ok bar­dzo lubi video i dobrze je pozy­cjo­nu­je, szcze­gól­nie wgra­ne natyw­nie, a nie poprzez link do YouTu­be. Na koniec każ­de­go fil­mu wyświe­tla­my plan­szę z dany­mi tele­adre­so­wy­mi klu­bu Mrs Spor­ty.