Micro­pho­ne Masters to mar­ka imprez hip-hopo­wych, ani­mo­wa­na czo­łów­ka logo będzie dołą­cza­na do mate­ria­łów z even­tów MM.