Fil­my instru­men­tów medycz­nych fir­my AUG, uży­te na tar­gach bran­żo­wych, wyświe­tla­ne na ekra­nie na sto­isku tar­go­wym.

Fil­my pro­duk­to­we zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne na tale­rzu obro­to­wym wiel­ko­ści pły­ty winy­lo­wej. Talerz może mieć kolor bia­ły lub czar­ny, moż­na na nim rów­nież posta­wić np. talerz, opa­ko­wa­nie, małe i śred­nie pro­duk­ty (nawet wiel­ko­ści lap­to­pa).