Male­rai to ter­cet gra­ją­cy muzy­kę współ­cze­sną. Ten klip ilu­stru­je żydow­ski wiersz „Mame Tate”. Uży­wa­my tu sym­bo­li i meta­for woj­ny, szcze­gól­nie widzia­nej ocza­mi dziec­ka.