Głów­nym boha­te­rem fil­mu jest agre­gat tyn­ko­wy fir­my Małek. Pro­mo­cyj­ne wideo fil­mo­wa­ne na budo­wie domu eko­lo­gicz­ne­go na war­szaw­skim Wila­no­wie.