Ani­ma­cja loga klien­ta z pod­ło­żo­ną muzy­ką z ser­wi­su stoc­ko­we­go. Aby uzy­skać naj­lep­szą jakość war­to użyć loga w for­ma­cie wek­to­ro­wym.

Ani­ma­tion of a clients logo. For best results its best to use a vec­tor for­mat of the logo.