Ta krót­ka ani­ma­cja przy­go­to­wa­na zosta­ła dla kwar­te­tu Kwa­tlu­dium do pro­jek­tu New Audien­ces. Ideą było poka­za­nie współ­cze­snych tech­nik muzycz­nych młod­szej widow­ni. Doku­men­ta­cję even­tu rów­nież robi Streetvid.pl