Kwar­tet Kwar­tlu­dium stwo­rzył pro­gram dla mło­dych słu­cha­czy aby przed­sta­wić im świat muzy­ki współ­cze­snej. Kon­cert mul­ti­me­dial­ny z ele­men­ta­mi ani­ma­cji rów­nież stwo­rzo­ny­mi przez Stre­etvid.