6-godzin­ny even szko­le­nio­wy zor­ga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem Vistu­la i Wiel­ką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomo­cy.

Repor­taż: Streetvid.pl