Czo­łów­ka YouTu­be dla kana­łu Klau­dii Pin­got poświę­co­ne­mu roz­wo­jo­wi oso­bi­ste­mu. Uży­li­śmy After Effects aby stwo­rzyć efekt lądu­ją­cej super­men­ki. Mate­riał nakrę­co­no na jed­nym z dachów w War­sza­wie.