Tanie Mili­ta­ria to duży sklep z repli­ka­mi bro­ni ASG – Air Soft Gun, czy­li pisto­le­ty, kara­bi­ny na kul­ki oraz cały osprzęt typu celow­ni­ki, mun­du­ry. TanieMilitaria.pl to sta­cjo­nar­ny sklep na war­szaw­skim Nato­li­nie oraz inter­ne­to­wy sklep sprze­da­ją­cy na całą Pol­skę. Mają naj­więk­szy na pol­skim YouTu­be kanał ASG z ponad 30,000 sub­skry­ben­tów.

Two­rzy­my od czte­rech do ośmiu 15-minu­to­wych fil­mów w mie­sią­cu (w zależ­no­ści od mie­sią­ca i oko­licz­no­ści: tar­gi, świę­ta itp.) i umiesz­cza­my na YT cały film, a na FB zajaw­kę video z lin­kiem. Recen­zje replik, opi­sy jak się je roz­bie­ra, czy­ści, akce­so­ria, itp. Z fil­mów bez­po­śred­nie lin­ki pro­wa­dzą do skle­pu inter­ne­to­we­go, a zain­te­re­so­wa­ni klien­ci przy­cho­dzą do skle­pu sta­cjo­nar­ne­go ‚repli­kę, któ­rą widzie­li w fil­mie’. Fil­my zbie­ra­ją od 10,000 do ponad 115,000 obej­rzeń. Fil­my są żywo komen­to­wa­ne i udo­stęp­nia­ne przez fanów.

Współ­pra­cu­je­my regu­lar­nie od wrze­śnia 2015, two­rząc co mie­siąc od 4 do 8 fil­mów pro­duk­to­wych na temat replik bro­ni ASG – Air Soft Gun. W tej chwi­li zakoń­czy­li­śmy 20 sezon fil­mów, co daje razem ok 120 fil­mów. Fil­my poka­zy­wa­ne są na kana­le YouTu­be Tanie Mili­ta­ria oraz w skle­pie sta­cjo­nar­nym na Nato­li­nie w War­sza­wie.