Czo­łów­ka, któ­ra poja­wi się przed 10 comie­sięcz­ny­mi kon­cer­ta­mi dla dzie­ci w sezo­nie 2015/2016 w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej.
Roz­dziel­czość dopa­so­wa­na do pro­jek­to­ra – 1280x800px.
Muzy­ka – inter­pre­ta­cja „Baj­ki” Moniusz­ki na skrzyp­ce oraz zapo­wiedź dzie­cię­ca – nagra­nia dedy­ko­wa­ne do fil­mu.