Nie boimy się żad­nych zle­ceń, nawet poten­cjal­nie bole­snych! Dla­te­go powstał film pro­mo­cyj­ny z impre­zy Ero­fe­tish Night w war­szaw­skim klu­bie Voodoo. Impre­zy tego typu mają zazwy­czaj cał­ko­wi­ty zakaz foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia, więc była to wyjąt­ko­wa oka­zja, aby poznać tro­chę śro­do­wi­sko BDSM. Mate­riał został zre­ali­zo­wa­ny na Sony A6300 bez dodat­ko­wych świa­teł, wyłącz­nie ze świa­tłem zasta­nym.