Stwo­rzy­li­śmy ostat­nio film pro­mo­cyj­ny kawiar­ni Cofe­caf­fee na war­szaw­skim Moko­to­wie. Kawiar­nia ofe­ru­je oprócz pysz­nej kawy całą selek­cję ciast i dese­rów.