Jako streetvid.pl dołą­czy­li­śmy do BNI, ogól­no­świa­to­wej orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej aktyw­nych przed­się­bior­ców. Oto spo­tka­nie naszej gru­py BNI Bene­fit w War­sza­wie.