BNI to gru­pa lokal­nych przed­się­bior­ców, któ­rzy swo­je biz­ne­sy opie­ra­ją na reko­men­da­cjach. Streetvid.pl jest człon­kiem war­szaw­skiej gru­py BNI Bene­fit. Oto mini-rela­cja z dni bran­żo­wych BNI Bene­fit.