Bio­tynk to eko­lo­gicz­ny pro­dukt budow­la­ny fir­my Bio Mine­ra­lis. Do ilu­stra­cji jego wła­ści­wo­ści opra­co­wa­li­śmy ani­mo­wa­ne info­gra­fi­ki. Klient uży­wa ich na tar­gach bran­żo­wych oraz na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej.