Pyta­jąc o reali­za­cję kli­pu dla Cie­bie, podaj jak naj­wię­cej szcze­gó­łów, każ­dy pro­jekt wyce­nia­my indy­wi­du­al­nie.

Patryk Matela

tel. 509 124 633

info@streetvid.pl

Pro­szę opisz krót­ko:

  • temat i ew. sce­na­riusz Two­je­go fil­mu
  • czas, pora dnia i loka­cja
  • budżet i deadli­ne pro­jek­tu
  • mon­taż, efek­ty, kolo­ro­wa­nie
  • inspi­ra­cje / kon­ku­ren­cja (lin­ki)
  • czy chcesz użyć kon­kret­ne­go sprzę­tu?
mikroporty wynajem sprzętu