Co to są filmy produktowe

Fil­my pro­duk­to­we to krót­kie video uka­zu­ją­ce przed­miot w atrak­cyj­ny spo­sób. W odróż­nie­niu od zdjęć pro­duk­to­wych – pack­sho­tów – moż­na poka­zać w nich uży­cie pro­duk­tu, roz­kła­da­nie go czy mon­taż. Czę­sto zawie­ra­ją ścież­kę audio, gdzie lek­tor opi­su­je ich naj­waż­niej­sze cechy, mogą być zmon­to­wa­ne pod muzy­kę. Roz­bu­do­wa­ne fil­my pro­duk­to­we uży­wa­ne są cza­sem jako video instruk­cje obsłu­gi.

Zastosowania

Fil­my pro­duk­to­we war­to zasto­so­wać w skle­pach inter­ne­to­wych, w social mediach, w new­slet­te­rach (prze­waż­nie jako link z minia­tur­ki), a tak­że na ekra­nie na tar­gach, even­tach lub w loka­lu klien­ta. Gdzie­kol­wiek, gdzie wystę­pu­ją zdję­cia i opi­sy pro­duk­tu – film praw­do­po­dob­nie zro­bi to szyb­ciej i lepiej.

Mniejsze produkty

Fil­my pro­duk­to­we poka­zu­ją­ce mniej­sze przed­mio­ty zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne na tale­rzu obro­to­wym wiel­ko­ści pły­ty winy­lo­wej. Talerz może mieć kolor bia­ły lub czar­ny, moż­na na nim rów­nież posta­wić np. talerz, opa­ko­wa­nie, małe i śred­nie pro­duk­ty – jedze­nie, ręko­dzie­ło, biżu­te­rię, obu­wie, elek­tro­ni­kę (do wiel­ko­ści lap­to­pa). Talerz obro­to­wy ma pro­gra­mo­wa­ny czas obro­tu, więc moż­na usta­wić 360 stop­ni w trak­cie 1 minu­ty i wszyst­kie pro­duk­ty sfil­mo­wać w tym samym tem­pie. W mon­ta­żu tem­po moż­na póź­niej zmie­niać, moż­na tak­że zapę­tlać taki obrót w nie­skoń­czo­ność.

Większe produkty

Więk­sze pro­duk­ty moż­na nagrać za pomo­cą urzą­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go desko­rol­kę. Po zamo­co­wa­niu apa­ra­tu, jeź­dzi­my dooko­ła i wzdłuż obiek­tu po rów­nej powierzch­ni (stół, pod­ło­ga) two­rząc powta­rzal­ny i płyn­ny ruch kame­ry. To taka mini jaz­da kame­ro­wa. Fil­my pro­duk­to­we zre­ali­zo­wa­ne przy uży­ciu tego urzą­dze­nia to agre­gat tyn­ko­wy i repli­ki bro­ni ASG.

Ile to kosztuje?

To oczy­wi­ście zale­ży. Waż­ny jest czas reali­za­cji nagra­nia, ilość i sto­pień zło­że­nia pro­duk­tów (ina­czej trze­ba poka­zać mło­tek a ina­czej lap­top), pra­ce dodat­ko­we, np. nagra­nie lek­tor­skie, licen­cja muzy­ki, ani­ma­cje opi­su­ją­ce, opi­sy tek­sto­we. Czę­sto też fil­my pro­duk­to­we są czę­ścią więk­szych pro­duk­cji – fil­mów wize­run­ko­wych czy eks­perc­kich. Ilość pro­duk­tów w jed­nym nagra­niu rów­nież jest waż­na, ponie­waż czas roz­sta­wia­nia i kon­fi­gu­ra­cji sprzę­tu też jest waż­ny. Naj­bar­dziej eko­no­micz­nie wyce­nia­my sesje od 8 pro­duk­tów wzwyż.

Jak pracujemy

Sesje pro­duk­to­we z mniej­szy­mi przed­mio­ta­mi może­my zre­ali­zo­wać we wła­snym stu­dio. Dosta­je­my od klien­ta pacz­kę pro­duk­tów, fil­mu­je­my je, wysy­ła­my fil­my do akcep­tu i odsy­ła­my pro­duk­ty wraz z fak­tu­rą. Więk­sze pro­duk­ty może­my nagrać w sie­dzi­bie klien­ta lub innym wska­za­nym miej­scu (np. na tere­nie inwe­sty­cji), przy­wo­żąc cały potrzeb­ny sprzęt.

Napisz do nas!

Opisz pro­szę swo­je potrze­by, a szyb­ko i spraw­nie wyce­ni­my Two­ją sesję pro­duk­to­wą.