Ty masz wiedzę – my potrafimy ją pokazać!

Pro­po­nu­je­my cyklicz­ne fil­my eks­perc­kie. Mają one trzy pod­sta­wo­we cele:

 

Filmy eksperckie pozwalają zbudować wizerunek eksperta

zbudować autorytet eksperta

Filmy eksperckie dają wiedzę w małych porcjach

dać konkretną wiedzę w małych porcjach

Filmy eksperckie generują popyt na dłuższe szkolenia

generować popyt na dłuższe szkolenia

 

Napisz do nas!

Opisz pro­szę swo­je potrze­by, a szyb­ko i spraw­nie wyce­ni­my Two­ją sesję fil­mów eks­perc­kich.

 

Jak często publikować?

Fil­my eks­perc­kie war­to publi­ko­wać w regu­lar­nych odstę­pach cza­su, aby widzo­wie regu­lar­nie nas odwie­dza­li. Według nasze­go doświad­cze­nia war­to umiesz­czać mini­mum 4 a mak­si­mum 8 krót­kich fil­mów w mie­sią­cu (1–2 razy tygo­dnio­wo). Więk­sza ilość fil­mów może zostać ode­bra­na jako nachal­na, nato­miast fil­my emi­to­wa­ne rza­dziej niż raz w tygo­dniu mogą świad­czyć o niskim zaan­ga­żo­wa­niu.

YouTube, Instagram czy Facebook?

War­to roz­wa­żyć wie­lo­to­ro­we publi­ko­wa­nie fil­mów eks­perc­kich, np. w każ­dy wto­rek publi­ku­je­my dłuż­szy film na YouTu­be, wcze­śniej w ponie­dzia­łek wrzu­ca­my jego zajaw­kę (30 sek) na Insta­gra­ma, a w ostat­ni pią­tek mie­sią­ca robi­my webi­nar live poprzez fan­ga­pe na Face­bo­oku. Fil­my z YouTube’a są wsta­wia­ne na stro­nie www dzia­le Baza wie­dzy, aby klien­ci googlu­ją­cy fir­mę pozna­li nasz styl dzia­ła­nia.

Ile powinny trwać?

Fil­my eks­perc­kie mają prze­ka­zy­wać małe por­cje przy­dat­nej wie­dzy. Bio­rąc pod uwa­gę bada­nia uważ­no­ści w inter­ne­cie, taki film powi­nien trwać nie dłu­żej niż 10 minut, a ide­al­nie ok 5 minut. Pierw­sze 7 sekund war­to prze­zna­czyć na wstęp przy­ku­wa­ją­cy uwa­gę, póź­niej czo­łów­ka z ani­mo­wa­nym logo, a póź­niej piguł­ka wie­dzy. Na koniec moż­na poku­sić się o śmiesz­ne uję­cie i ani­mo­wa­ne zakoń­cze­nie z adre­sem www lub innym kon­tak­tem do fir­my.

Gdzie umieszczać filmy eksperckie?

  • fir­mo­wa stro­na www
  • Face­bo­ok fan­pa­ge (krót­kie tre­ści i zajaw­ki dłuż­szych fil­mów)
  • Insta­gram ofe­ru­je 1-minu­to­we wideo (krót­kie por­cje wie­dzy)
  • Snap­chat (mate­ria­ły ulot­ne, któ­rych nie moż­na poka­zać przez zwy­kłe kana­ły np. ze wzglę­du na umo­wy o pouf­no­ści)
  • fir­mo­wy kanał YouTu­be lub Vimeo (baza wie­dzy, fil­my wize­run­ko­we)
  • fir­mo­wy new­slet­ter (krót­kie por­cje wie­dzy, rele­acje z even­tów)
  • plat­for­my crowd­fun­din­go­we, np. Kick­star­ter, Indie­go­go
  • fir­mo­we wydaw­nic­twa, książ­ki, bro­szu­ry – link do fil­mu przez kod QR
  • ekran na sto­isku fir­mo­wym na tar­gach i innych even­tach

Dźwięk w naszych pro­duk­cjach nagry­wa­my za pomo­cą bez­prze­wo­do­wych mikro­por­tów mar­ki Sen­n­he­iser – to topo­wy jako­ścio­wo sprzęt uży­wa­ny w tele­wi­zji i fil­mie. Dzię­ki temu mamy naj­lep­szą moż­li­wą jakość.

audio filmy eksperckie

 

teleprompter filmy eksperckie

W razie potrze­by przy nagra­niu dłuż­szych mate­ria­łów pro­po­nu­je­my uży­cie tele­promp­te­ra. Mamy apli­ka­cję dostęp­ną na smart­fo­ny i table­ty, któ­ra prze­wi­ja tekst, aby mów­ca mógł sku­pić się na prze­ka­zie i ener­gii, a nie poje­dyn­czych sło­wach.

Wspól­nie z klien­tem przy­go­to­wu­je­my sce­na­riu­sze fil­mów, tak, aby war­to­ścio­we mery­to­rycz­nie infor­ma­cje zapre­zen­to­wać w cie­ka­wy dla widza spo­sób. W ten spo­sób każ­dy wie, cze­go się spo­dzie­wać i jak pla­no­wać dzia­ła­nia.

scenariusz filmy eksperckie

 

Napisz do nas!

Opisz pro­szę swo­je potrze­by, a szyb­ko i spraw­nie wyce­ni­my Two­ją sesję fil­mów eks­perc­kich.

 

 

Dlaczego mamy świetną jakość?

Aby uzy­skać naj­lep­szą jakość, fil­mu­je­my z dwóch kamer, aby dyna­micz­nie zmon­to­wać uję­cia mówią­cej oso­by. Uję­cia będą prze­pla­ta­ne, aby nie znu­dzić widza, a tak­że zama­sko­wać drob­ne pomył­ki mów­cy. Prze­no­sząc się do kolej­ne­go uję­cia uni­ka­my „sko­ku” w mon­ta­żu.

 

filmy eksperckie kadr daleki

Ujęcie A – plan amerykański, czyli sylwetka do kolan

filmy eksperckie kadr bliski

Ujęcie B – plan półzbliżenie, czyli sylwetka do klatki piersiowej

 

Jak działamy?

Przy­go­to­wu­je­my sce­na­riusz, na pod­sta­wie sce­na­riu­sza two­rzy­my kosz­to­rys (lub dzia­ła­my w ramach usta­lo­ne­go z góry budże­tu). Pod­pi­su­je­my umo­wę, póź­niej usta­la­my loka­cję, sprzęt i czas dzia­ła­nia. Kie­dy pozna­my Two­je potrze­by, reali­za­cja będzie spraw­na i bez­pro­ble­mo­wa, a Ty szyb­ko otrzy­masz zamó­wio­ny film.

 

Napisz do nas!

Opisz pro­szę swo­je potrze­by, a szyb­ko i spraw­nie wyce­ni­my Two­ją sesję fil­mów eks­perc­kich.

Pobierz ofertę filmów eksperckich w pdf