Filmowanie Warszawa DSLR

Zaj­mu­je­my się sze­ro­ko rozu­mia­ną reali­za­cją krót­kich form fil­mo­wych. Two­rzy­my m.in. tele­dy­ski, rekla­my, ani­ma­cje, doku­men­ta­cję even­tów, wywia­dy. Dzia­ła­my w całej Pol­sce.

Co robimy?

Zadba­my o wszyst­ko – od sce­na­riu­sza, sty­li­za­cji, poprzez oświe­tle­nie i nagra­nie, do mon­ta­żu i kolo­ro­wa­nia kli­pu. Dba­my o budżet klien­tów, więc przy mniej­szych pro­jek­tach reali­zu­je je jed­na oso­ba. Przy więk­szych pro­jek­tach dobie­ra­my sobie współ­pra­cow­ni­ków z naszej bazy spraw­dzo­nych eks­per­tów. Dzia­ła­my w zgra­nej eki­pie, któ­rej skład zmie­nia­my w zależ­no­ści od pro­jek­tu.

Filmy eksperckie

Filmy eksperckie

Pokaż swo­ją wie­dzę eks­perc­ką w social media

Filmy produktowe

Filmy produktowe

Pre­zen­tuj swo­je pro­duk­ty cie­ka­wie i ze wszyst­kich stron

Animacje

Animacje

Wzbo­ga­caj swo­je fil­my dyna­micz­ny­mi ani­ma­cja­mi


Zapy­taj co może­my dla Cie­bie zro­bić, a my zapy­ta­my na kie­dy 🙂