Ani­ma­cje to dobry spo­sób na poka­za­nie danych, logo­ty­pów oraz spo­sób dzia­ła­nia usług i pro­duk­tów. Przed­sta­wia­nie tych ele­men­tów za pomo­cą rucho­mych gra­fik wzbo­ga­ca każ­dą pre­zen­ta­cję i film.

Animacje intro i outro

Logo­typ to waż­ny ele­ment iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej każ­dej orga­ni­za­cji. Fil­my publi­ko­wa­ne przez fir­mę będą wyglą­da­ły bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie jeśli roz­pocz­nie je roz­wi­ja­ją­cy się pod muzy­kę logo­typ, a zakoń­czy poja­wie­nie się danych kon­tak­to­wych, np. fir­mo­we­go adre­su www.

Ani­mo­wa­ną czo­łów­kę mogą mieć też cykle wyda­rzeń. W tym przy­pad­ku cykl 14 kon­cer­tów dla dzie­ci w Fil­har­mo­nii Nar­do­wej w War­sza­wie, z któ­rą współ­pra­cu­je­my od 2014 roku.

Animacje danych i infografik

Dane fir­mo­we – wyni­ki sprze­da­ży, ilość klien­tów, licz­bę uczest­ni­ków even­tu – moż­na poka­zać w for­mie nie­ru­cho­me­go slaj­du. O ile jed­nak cie­ka­wiej będzie poka­zać dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się ani­ma­cję. Oży­wi to każ­de spo­tka­nie zarzą­du oraz zro­bi nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie na inwe­sto­rach i klien­tach.

Explainer czyli film wyjaśniający

Czy masz pro­dukt lub usłu­gę, któ­rej uży­wa­nie może być nie­ja­sne? Nie pozo­sta­wiaj klien­tów bez wie­dzy jak dzia­ła­ją Two­je pro­duk­ty lub usłu­gi! Jak je uru­cho­mić, skon­fi­gu­ro­wać, kon­ser­wo­wać, co zro­bić kie­dy natra­fi­my na pro­blem? Na tego typu pyta­nia moż­na odpo­wie­dzieć za pomo­cą fil­mu ani­mo­wa­ne­go na stro­nie inter­ne­to­wej, w social mediach lub na lan­ding page pro­duk­tu. Klien­ci chęt­niej kupu­ją to co rozu­mie­ją.